ENVIRON Adviesbureau Omgevingsrecht
mr. ir. H.J. (Han) ter Maat

LinkedIn profiel
06 - 57 116 179
han.ter.maat@gmail.com

... OMGEVINGSVERGUNNING | BESTEMMINGSPLAN | OMGEVINGSPLAN | GEBIEDSONTWIKKELING | BURGERPARTICIPATIE | BEMIDDELING | BEZWAAR EN BEROEP ...

Bovenstaande begrippen hebt u vast wel eens gehoord en u bent daar - zo neem ik aan - ook wel eens mee in aanraking gekomen. Dat kan prettig of misschien ook wel minder prettig zijn geweest. Het zijn in ieder geval allemaal wel termen die een belangrijke rol spelen in het omgevingsrecht. Vaak gaat het hierbij om bestemmingsplannen, (omgevings)vergunningen, juridische procedures, veel formulieren, lange wachttijden, lastige gesprekken, onbegrip en tegenstand vanuit de omgeving. Het gevoel om van het kastje naar de muur of het bos in te worden gestuurd, komt bovendien regelmatig voor bij diegenen die met ruimtelijke ordening te maken hebben. In bijna alle gevallen speelt daarbij de gemeente (gemeenteraad, college van B&W, wethouders, ambtenaren én de inwoners) een bepalende rol.

Wat kan ik voor u betekenen?

Ik wil u graag helpen om te voorkomen dat besluitvormingsprocessen over omgevingsvergunningen en (afwijkingen van) omgevingsplannen vastlopen en samen met u kijken op welke wijze die weer kunnen worden vlot getrokken. Dat kan op allerlei manieren, maar vaak is het voeren van overleg de meest effectieve manier om weer uit een impasse te komen. Maar dan moet je wel weten hoe die wegen allemaal lopen: wat mag en kan, wanneer een omgevingsvergunning nodig is, of een omgevingsplan moet worden aangepast en welke rol allerlei belanghebbenden en omwonenden kunnen spelen. Ruimte is schaars dus belangentegenstellingen spelen dan op: dát is niet te voorkómen. Maar je kunt wel proberen om te zien of je er toch nog samen uit kan komen. Die rol kan ik namens u, als initiatiefnemer, eigenaar, ontwikkelaar, omwonenden of gemeente op mij nemen. Samen in overleg ergens uitkomen is altijd het beste, het snelst en vaak ook het voordeligst! Mocht dat uiteindelijk niet goedschiks gaan, dan staat altijd nog de weg van bezwaar en beroep open. Daarin kán ik u wel vertegenwoordigen, maar vanwege de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet en de door mij verwachte uitvoeringsproblemen, heb ik besloten dat nu samen te doen met een collega-adviseur of een advocaat. Wel begeleid ik zelfstandig nog steeds dossiers die gestart zijn vóór 1 januari 2024.

Nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2024

Sinds 14 maart 2023 is duidelijk geworden dat de nieuwe Omgevingswet op 1-01-2024 in werking zal treden. Persoonlijk verwacht ik dat de invoering van deze wet in de eerste jaren na invoering tot grote problemen in de uitvoering zal leiden. De wet is namelijk niet eenvoudiger en beter, zoals de bedoeling was. Bovendien zijn er nu al veel te weinig ambtenaren bij gemeenten, omgevingsdiensten en provincies die het huidige werk aankunnen. En dat zal, zo vrees ik, na 1 januari 2024 alleen maar grotere vormen aannemen. Invoering per 1-01-2024 heeft al tot gevolg gehad dat vele gemeenten in de afgelopen tijd zijn gestopt met het in behandeling nemen van verzoeken om wijziging van een bestemmingsplan en hebben gepoogd om zelfs aanvragen voor een omgevingsvergunning om af te wijken en/of te bouwen af te houden. Desalniettemin is er toch nog een hausse geweest aan vlak voor 1-01-2024 ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning. Gezien de beperkte capaciteit en kwaliteit bij gemeenten en omgevingsdiensten, zal het afdoen van al die aanvragen na 1-01-2024 heel langzaam gaan verlopen, zo verwacht ik; nog trager dan voordien al vaak het geval was. Bovendien betekent het werken met deze nieuwe wet sowieso dat iedereen zich terdege weer moeten verdiepen in de inhoud ervan: je kunt niet meer varen op gedurende jaren opgedane ervaringen en opgebouwde kennis. En dat geldt natuurlijk ook voor mij. We gaan het de komende tijd allemaal meemaken.

Lees mijn columns over deze wet en de omgevingsdiensten op PONT | Omgeving:

Ervaringen en reacties

Ervaringen en reacties